Ehdot ja edellytykset

1 artikla - Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Peruuttamisaika: määräaika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen elinkeinonharjoittajan kanssa;

Päivä: Kalenteripäivä;

Kestotapahtuma: etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu tietylle ajanjaksolle;

Pysyvä tallennusväline: mikä tahansa väline, jonka avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tallentaa henkilökohtaisesti hänelle osoitetut tiedot siten, että tallennetut tiedot ovat myöhemmin käytettävissä ja että ne voidaan jäljentää muuttumattomina.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;

Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etämyynnissä;

Etäsopimus: sopimus, jossa yrittäjän tavaroiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten järjestämässä järjestelmässä käytetään vain yhtä tai useampaa etäviestintämenetelmää sopimuksen tekemiseen asti;

Etäviestintätekniikka: keino, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja ovat samanaikaisesti samassa huoneessa.

Yleiset sopimusehdot: nämä toimeksisaajan yleiset sopimusehdot.

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Yrityksen nimi: Dovcon B.V.

Kauppakamarin numero: 89544838

Kauppanimi: TravX

Myyntiveron tunnistenumero: NL865016707B01

Postitse asiakaspalveluun: eu@travxstore.com

Yrityksen osoite: Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden.

 

3 artikla - Sovellettavuus

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tekemiin tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin.

Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset sopimusehdot asetetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua elinkeinonharjoittajan liiketiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle maksutta mahdollisimman pian tämän pyynnöstä.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleiset sopimusehdot ovat nähtävissä sähköisessä muodossa ja että ne lähetetään sähköisessä muodossa tai muutoin maksutta kuluttajan pyynnöstä.

Jos näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palveluehtoja, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, ja jos yleiset sopimusehdot ovat ristiriitaiset, kuluttaja voi aina vedota hänelle edullisimpaan ehtoon.

Jos yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on milloin tahansa kokonaan tai osittain pätemätön tai mitätön, sopimuksen ja näiden yleisten sopimusehtojen muut osat jäävät voimaan ja kyseinen määräys korvataan välittömästi yhteisellä sopimuksella määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen määräyksen merkitystä.

Tilanteet, joita nämä yleiset sopimusehdot eivät kata, on arvioitava näiden yleisten sopimusehtojen hengessä.

Mahdolliset epäselvyydet, jotka koskevat yhden tai useamman yleisten sopimusehtojemme määräyksen tulkintaa tai sisältöä, tulkitaan näiden yleisten sopimusehtojen "hengen" mukaisesti.

4 artikla - Tarjous

Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen liittyy ehtoja, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.

Tarjous voi muuttua. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset puutteet eivät sido yrittäjää.

Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, tekniset tiedot ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi olla perusteena vahingonkorvaukselle tai sopimuksen purkamiselle.

Tuotteisiin liittyvät kuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Operaattori ei voi taata, että esitetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.

Jokaisen tarjouksen on sisällettävä sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Tämä koskee erityisesti:

hinta ilman tulliselvitysmaksuja ja maahantuonnin liikevaihtoveroa. Nämä lisäkustannukset ovat asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Posti- ja/tai kuriiripalvelu soveltaa maahantuontiin posti- ja kuriiripalveluja koskevia erityissäännöksiä. Tätä järjestelmää sovelletaan, kun tavarat tuodaan EU:n määrämaahan, kuten tässä tapauksessa. Posti- ja/tai kuriiripalvelu perii tavaroiden vastaanottajalta arvonlisäveron (joko yhdessä tulliselvitysmaksujen kanssa tai ilman niitä);

kaikki toimituskulut;

sopimuksen tekotapa ja sen edellyttämät toimenpiteet;

sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;

maksutapa, toimitus ja sopimuksen täyttäminen;

tarjouksen hyväksymiselle asetettu määräaika tai määräaika, jonka kuluessa elinkeinonharjoittaja takaa hinnan;

etäviestintätariffin määrä, jos etäviestintävälineen käytöstä aiheutuvat kustannukset lasketaan muun kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perustariffin perusteella;

arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, miten kuluttaja voi tutustua siihen;

tapa, jolla kuluttaja voi tarkistaa ja halutessaan korjata sopimuksen puitteissa antamansa tiedot ennen sopimuksen tekemistä;

kaikki muut kielet, joilla sopimus voidaan tehdä hollannin lisäksi;

käytännesäännöt, joihin elinkeinonharjoittaja on sitoutunut, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja

etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on määräaikainen sopimus.

Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityypit.

5 artikla - Sopimus

Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimus syntyy, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siinä asetetut ehdot.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojatakseen tietojen sähköisen siirron ja varmistaakseen turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimet.

Yrittäjä voi - lainsäädännön puitteissa - selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne seikat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä tai liittää sen toteuttamiseen erityisehtoja perusteluineen.

Yrittäjä antaa kuluttajalle seuraavat tiedot tuotteen tai palvelun mukana kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne pysyvälle tietovälineelle:

 • elinkeinonharjoittajan toimipaikan käyntiosoite, johon kuluttaja voi osoittaa valituksensa;
 • edellytykset ja tapa, joilla ja jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
 • tiedot takuista ja nykyisestä asiakaspalvelusta;
 • näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on toimittanut nämä tiedot kuluttajalle jo ennen sopimuksen tekemistä;
 • sopimuksen irtisanomisen edellytykset, jos sopimuksen voimassaoloaika on yli vuosi tai jos sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Jos kyseessä on termiinikauppa, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

Kukin sopimus tehdään sillä ehdolla, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Tuotteita ostaessaan kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja 14 päivän ajan. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä ja yrittäjälle ilmoitettu edustaja on vastaanottanut tuotteen.

Jäähdytysaikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote kaikkine toimitettuine lisävarusteineen ja - jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisen viestin/sähköpostin muodossa. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksella.

Jos asiakas ei ole ilmaissut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen päätyttyä, osto on tosiasia.

7 artikla - Kustannukset peruuttamistapauksessa

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kuluttaja vastaa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, elinkeinonharjoittaja palauttaa tämän summan mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että tuote on jo palautettu elinkeinonharjoittajalle tai että täydellisestä palautuksesta voidaan esittää vakuuttava todiste.

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Elinkeinonharjoittaja voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkemista sovelletaan vain, jos elinkeinonharjoittaja on selvästi ilmoittanut tästä tarjouksessa vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteiden osalta:

 • jonka elinkeinonharjoittaja valmistaa kuluttajan vaatimusten mukaisesti;
 • jotka ovat selvästi luonteeltaan henkilökohtaisia;
 • joita ei voida palauttaa niiden luonteen vuoksi;
 • jotka voivat pilaantua tai vanheta nopeasti;
 • joiden hinta vaihtelee rahoitusmarkkinoilla, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
 • yksittäisten sanoma- ja aikakauslehtien osalta;
 • ääni- ja kuvatallenteiden ja tietokoneohjelmistojen osalta, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
 • hygieniatuotteille, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain palvelujen osalta:

 • majoituksen, kuljetuksen, ravintolavierailujen tai vapaa-ajan aktiviteettien osalta, jotka on tarkoitus toteuttaa tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;
 • joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
 • Vedonlyönnistä ja arpajaisista.

9 artikla - Hinta

Tarjouksen voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, paitsi jos hinnat muuttuvat arvonlisäverokannan muutosten vuoksi.

Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, muuttuvin hinnoin. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että tarjotut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa.

Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos toimeksisaaja on suostunut niihin ja:

 • ne johtuvat lakisääteisistä säännöksistä tai määräyksistä; tai
 • kuluttajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus siitä päivästä alkaen, jona hinnankorotus tulee voimaan.

Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 §:n 1 momentin mukaan luovutuspaikka on maa, josta kuljetus alkaa. Tässä tapauksessa toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolella. Näin ollen posti- tai kuriiripalvelu perii asiakkaalta maahantuonnin arvonlisäveron tai tulliselvitysmaksut. Näin ollen elinkeinonharjoittaja ei peri arvonlisäveroa.

Kaikkiin hintoihin voi sisältyä paino- ja painovirheitä. Paino- ja painovirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Paino- ja painovirheiden sattuessa yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta väärään hintaan.

10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten soveltuvuus- ja/tai käytettävyysvaatimusten sekä sopimuksen tekohetkellä voimassa olevien säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Jos näin on sovittu, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.

Elinkeinonharjoittajan, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi esittää elinkeinonharjoittajaa vastaan sopimuksen perusteella.

Viallisista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.

Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan koskaan ole vastuussa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä myöskään tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.

Takuu ei ole voimassa, jos:

Kuluttaja on itse korjannut ja/tai muuttanut toimitettuja tuotteita tai antanut niiden korjauksen ja/tai muutoksen kolmannen osapuolen tehtäväksi;

Toimitettuja tuotteita on altistettu epänormaaleille olosuhteille tai niitä on muutoin käsitelty huolimattomasti tai vastoin toimeksisaajan ohjeita ja/tai pakkauksessa annettuja ohjeita;

Virheellisyys johtuu kokonaan tai osittain hallituksen antamista tai tulevista määräyksistä, jotka koskevat käytettyjen materiaalien tyyppiä tai laatua.

11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimitushetkellä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois korvaavien tuotteiden osalta. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannuksista vastaa yrittäjä.

On myös huomattava, että asiakkailla ei ole mahdollisuutta peruuttaa tilausta sen jälkeen, kun se on lähetetty ja se on seurattavissa seurantanumeron avulla. Jos asiakas ei ole paikalla toimitusosoitteessa tai kieltäytyy vastaanottamasta pakettia, paketti palautetaan alkuperäiselle lähettäjälle Kiinaan. On tärkeää huomata, että asiakas vastaa palautuskustannuksista, joihin sisältyy 15 euron palautusmaksu. Nämä kustannukset vähennetään ostohinnan palautuksesta.

Yrittäjän on noudatettava mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia.

Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.

Jollei näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklan määräyksistä muuta johdu, yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus maksutta ja oikeus mahdolliseen korvaukseen.

Jos sopimus purkautuu edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian ja viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen purkamisesta.

Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kun tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai etukäteen nimetylle ja yrittäjän tietoon saatetulle edustajalle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

12 artikla - Määräaikaiset liiketoimet: kesto, irtisanominen ja uusiminen

Aikataulutus

Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, milloin tahansa sopimuskauden päättyessä. Tällöin sovelletaan sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa.

Kuluttaja voi muuttaa edellisissä kohdissa tarkoitettuja sopimuksia:

päättyä milloin tahansa, eikä sitä ole rajoitettu päättymään tiettynä ajankohtana tai ajanjaksona;

ainakin päättää ne niin kuin hän ne päätti;

päättyy aina samalla irtisanomisajalla, jonka työnantaja on asettanut itselleen.

Laajennus

Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uudistaa tietyksi ajaksi.

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikainen sopimus, joka on tehty päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllisestä jakelusta, voidaan hiljaisesti uusia enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi irtisanoa uusitun sopimuksen uusimisjakson päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaikainen sopimus, joka koskee tavaroiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista, voidaan hiljaisesti uusia toistaiseksi voimassa olevaksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimittamista.

Määräaikaista sopimusta, joka koskee päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista osana tutustumistilausta (kokeilu- tai tutustumistilaus), ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai tutustumisjakson päättyessä.

Kesto

Jos sopimuksen voimassaoloaika on yli vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden jälkeen enintään kuukauden irtisanomisajalla, jollei irtisanominen ennen sovitun voimassaoloajan päättymistä ole kohtuuden ja kohtuullisuuden vuoksi mahdotonta.

13 artikla - Maksaminen

Jollei toisin sovita, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Kun kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

Kuluttaja on velvollinen ilmoittamaan elinkeinonharjoittajalle välittömästi kaikista virheellisyyksistä annetuissa tai mainituissa maksutiedoissa.

Jos kuluttaja ei maksa, yrittäjällä on oikeus, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, veloittaa kuluttajalle etukäteen ilmoitetut kohtuulliset kustannukset.

14 artikla - Valitusmenettely

Sopimuksen täyttämistä koskevat valitukset on tehtävä yrittäjälle 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet, jotka on kuvattu täydellisesti ja selkeästi.

Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa antamalla vastaanottoilmoituksen ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä, syntyy riita, joka kuuluu riidanratkaisun piiriin.

Valitus ei keskeytä toimijan velvoitteiden täyttämistä, ellei toimija toisin kirjallisesti ilmoita.

Jos toiminnanharjoittaja katsoo valituksen aiheelliseksi, toiminnanharjoittaja harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet maksutta.

15 artikla - Oikeusriidat

Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.

16 artikla - CESOP

Vuoden 1968 arvonlisäverolain muuttamisesta annettua lakia (maksupalveluntarjoajia koskevan direktiivin täytäntöönpanolaki) ja siten sähköisen maksujen keskitetyn tietojärjestelmän (CESOP) käyttöönottoa koskevien, vuodesta 2024 alkaen käyttöön otettujen ja tiukennettujen toimenpiteiden vuoksi maksupalveluntarjoajat voisivat rekisteröidä tietoja eurooppalaiseen CESOP-järjestelmään.